Condições


(Dutch version) Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door ScrapPlezier aan afnemers worden geleverd.

1.2 Deze voorwaarden maken als bestendig gebruikelijk beding deel uit van alle door ScrapPlezier gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

1.3 ScrapPlezier acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de afnemer van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van ScrapPlezier.

1.4 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ScrapPlezier zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en Betalingen

2.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via iDEAL of via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op de rekening van ScrapPlezier.

2.3 Voor bestellingen onder €5,00 geldt een toeslag van €2,00 administratiekosten. Voor betaling via iDEAL voor een bedrag onder €20,00 geldt een toeslag van €0,50 transactiekosten, onder de €50,00 €0,30 en vanaf €50,00 gelden geen transactiekosten.

2.4 Bij betaling via iDEAL worden de goederen verstuurd nadat wij de betalingsgarantie van onze bank hebben ontvangen.  Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op de rekening van ScrapPlezier is bijgeschreven.

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling ga je een wettelijk bindende overeenkomst aan. Bij bestelling ontvang je een orderbevestiging met een indicatie van de verzendkosten. Vervolgens ontvang je een factuur met de definitieve verzendkosten. Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur, en conform de prijzen en betalingsinstructies als vermeld in de factuur.

3. Verzending en transportrisico

3.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afnemer, op door ScrapPlezier te bepalen wijze.

3.2 ScrapPlezier is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.

3.3 Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij ScrapPlezier.

4. Levertijden

4.1 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 7 werkdagen verstuurd.

4.2 Indien goederen niet op voorraad zijn worden deze verstuurd zodra ze door ScrapPlezier ontvangen zijn. De afnemer ontvangt hiervan bericht per e-mail.

4.3 De termijn welke uit de levertijd aan ScrapPlezier voortvloeit strekt er niet toe om ScrapPlezier in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van ScrapPlezier te eisen.

5. Overmacht

5.1 ScrapPlezier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ScrapPlezier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ScrapPlezier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6. Retourneren

6.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na levering retour worden gezonden. Op maat gemaakte artikelen, zoals linten, fibers enz worden niet retour genomen.

6.2 Verzendkosten voor retournering zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Wanneer door ScrapPlezier de verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourneringskosten door ScrapPlezier vergoed mits dit vooraf via e-mail is overeengekomen tussen de afnemer en ScrapPlezier.

6.4 Bij de retour te zenden goederen dient altijd een volledig ingevuld retourformulier te zijn gevoegd.

6.5 Bij retournering dienen de goederen zich in onberispelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.

6.6 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen minus de verzendkosten op de door de afnemer opgegeven bank- of girorekening bijgeschreven.

7. Garantie

7.1 Op de producten geldt slechts een garantie indien en voorzover dit door de fabrikant van het product wordt gegeven, en onder de voorwaarden van de fabrikant.

7.2 De beoordeling of aan de garantievoorwaarden wordt voldaan is aan de fabrikant. ScrapPlezier is hierin geen partij en volgt het oordeel van de fabrikant.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen ScrapPlezier en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.